รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 1 ตำแหน่ง

กำแพงแสน นครปฐม

รายละเอียดของ รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 1 ตำแหน่ง

0 บาท

บริการ-รับจ้าง

หน้าที่และความรับผิดชอบ
- วางแผนอัตรากำลังคน
- งานสรรหาว่าจ้างและการคัดเลือกพนักงาน
- บริหารค่าจ้าง ค่าตอบแทน และจัดทำเงินเดือน
- งานสวัสดิการต่างๆ
- ควบคุมดูแลกฎระเบียบข้อบังคับและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับกฎหมาย แรงงานและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- พัฒนาพนักงานทั้งองค์กรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ของบริษัท
- สำรวจความต้องการและวิเคราะห์ พร้อมทั้งทำแผนการอบรมและพัฒนาพนักงาน
- จัดทำหลักสูตรการปฐมนิเทศน์, หลักสูตรการฝึกอบรม พร้อมทั้งติดตามผลการฝึกอบรม, ประเมินและพัฒนาหลักสูตรทั้งภายในและภายนอก
- วางแผนและจัดกิจกรรมสร้างความพันธ์ที่ดีในองค์กร
- จัดทำรายงานต่างๆ ที่สำคัญของฝ่ายบุคคลเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
- เพศ ช / ญ อายุ 20 ปี ขึ้นไป
- การศึกษา ปริญญาตรี หรือสูงกว่า
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
- มีความรับผิดชอบ อัธยาศัยดี มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และการประสานงานกับบุคคลที่หลากหลาย
ติดต่อ
คุณนภาพร
โทร.085-833-7912
Emal: hr@thonburipolybag.com
เข้าชม 16 คน

แสดงความคิดเห็น