ประเมินสภาพแวดล้อมโรงงาน

เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดของ ประเมินสภาพแวดล้อมโรงงาน

999 บาท

บริการ-รับจ้าง

รับบริการตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในสถานประกอบกิจการ
- การประเมินเพื่อเคลิมประกันภัย กรณีโรงงานประสบอัคคีภัย
- การวัดสภาพความร้อน
- การวัดความเข้มของแสงสว่าง
- การวัดระดับเสียง
- การวัดปริมาณความเข้มข้นของสารเคมี และฝุ่นรวม
การวัดและประเมินคุณภาพบรรยากาศทั่วไป
- ระดับเสียงรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย ระดับเสียงสูงสุด
- ปริมาณความเข้มข้นฝุ่นละออง
- ปริมาณความเข้มข้นของมลสารพิษ ก๊าซพิษ
- ปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีต่าง ๆ
การตรวจวัดและประเมินคุณภาพอากาศในปล่องระบายอากาศ
- ปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละออง
- ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ตามมาตรฐาน
- ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซต์
- ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซต์
- ปริมาณความเข้มข้นของสาร Organic Vapor
- ปริมาณความเข้มข้นของสารโลหะหนักที่ออกจากปล่องระบาย
- ความทึบแสง
การตรวจวัดคุณภาพน้ำ
- คุณภาพน้ำบริโภค
- คุณภาพน้ำเสีย – น้ำทิ้ง (ด้านกายภาพ – เคมี , ด้านแบคทีเรีย)
การตรวจวัดและประเมินระบบระบายอากาศ
- วัดความเร็วลม อัตราการไหล เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการระบายอากาศ ระบบกำจัดมลพิษ
การตรวจวัดประเมินคุณภาพอากาศภายในอาคาร
- อุณหภูมิ
- ความชื้นสัมพัทธ์
- ความเร็วลม
- ปริมาณความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์
- ปริมาณความเข้มข้นของคาร์บอนมอนนอกไซด์
- ปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละอองในอากาศ
- ปริมาณแบคทีเรียรวมในอากาศ
- ปริมาณเชื้อรารวมในอากาศ
การตรวจวัดและประเมินสภาพการทำงานในสถานที่อับอากาศ
- เพื่อตรวจประเมินสภาพอากาศในที่อับอากาศ
- ไม่มีบรรยากาศที่เป็นอันตรายต่อร่างกายและผู้ปฏิบัติงาน
- ตรวจวัดหาปริมาณออกซิเจน ก๊าซ ไอ ละอองฝุ่น สารเคมีที่อาจติดไฟหรือระเบิดได้
เข้าชม 35 คน

แสดงความคิดเห็น