สงกรานต์พาเที่ยว....คุนหมิง - ต้าหลี่ - ลี่เจียง - แชงกรีล่า ตามรอยเมืองเก่

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดของ สงกรานต์พาเที่ยว....คุนหมิง - ต้าหลี่ - ลี่เจียง - แชงกรีล่า ตามรอยเมืองเก่

30,900 บาท

ขาย

สงกรานต์พาเที่ยว....คุนหมิง - ต้าหลี่ - ลี่เจียง - แชงกรีล่า
ตามรอยเมืองเก่า - เขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าใหญ่)

วันเดินทาง 11 – 16 เมษายน 2561 (6 วัน 5 คืน) โดย TG

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – คุนหมิง – ต้าหลี่ 素旺那普密国际机场 - 昆明 - 大理
วันที่สอง เมืองโบราณต้าหลี่ – เจดีย์สามองค์ – หมู่บ้านสี่โจว – จงเตี้ยน (แชงกรีล่า) – โค้งแรกแยงซี
大理古城 - 三塔寺(外观)- 喜洲村(三道茶)- 中甸(香格里拉)- 長江第一灣
วันที่สาม ซงจ้านหลินซื่อ – ช่องแคบเสือกระโดด – ลี่เจียง – สระมังกรดำ – เมืองเก่าลี่เจียง
松赞林寺 - 虎跳峡 - 麗江 - 黑龙潭 - 麗江古城
วันที่สี่ ลี่เจียง – เขาหิมะมังกรหยก – โชว์ IMPRESSION LI JIANG – หวี้สุ่ยจ๋าย – ฉู่สง
麗江 - 玉龙雪山 - 印象麗江 - 玉水寨 - 楚雄
วันที่ห้า ฉู่สง – คุนหมิง – หมู่บ้านโบราณกวานตู้ – อิสระช้อปปิ้ง
楚雄 - 昆明 - 官渡古镇 - 購物
วันที่หก คุนหมิง – วัดหยวนทง – กรุงเทพฯ 昆明 - 圆通寺 - 曼谷


อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักกับ
เด็ก 1 ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
(ใช้เตียงเสริม) เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
(ไม่ใช้เตียงเสริม) พักเดี่ยว
11 – 16 เม.ย. 61 30,900 30,900 29,900 28,900 4,800


อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดแบบหมู่คณะ , ค่าภาษีสนามบินไทย+จีน
2. ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุไว้ในรายการ ( 2 ท่านต่อ1 ห้อง)
3. รายการทัวร์นี้ค่าวีซ่าจีนยื่นแบบหมู่คณะ (ถ้าลูกทัวร์มีวีซ่าแล้วจะทำการหักคืนให้ท่านละ 1,000 บาท )
หากท่านต้องการยื่นวีซ่าเดี่ยว ต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายท่านละ 500 บาท
4. ค่ารถ , ค่าอาหาร+ เครื่องดื่ม , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
5. ระหว่างการเดินทาง ค่าประกันกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ วงเงินประกันไม่เกิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุไม่เกิน 500,000 บาท (ขึ้นกับอายุผู้เดินทางต้องมีใบรับรองแพทย์พร้อมใบเสร็จค่ารักษาระบุชื่อตามหนังสือเดินทางจากท้องที่ที่เกิดอุบัติเหตุจริงทุกกรณี)


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าปรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (ไม่เกิน 30 กิโลกรัม)
2. ค่าทำหนังสือเดินทาง / ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าทิป เครื่องดื่มและอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
5. ค่าทิป  ทิปไกด์วันละ 10 หยวนต่อวันต่อคน + ทิปคนขับรถวันละ 10 หยวนต่อวันต่อคน + ทิปหัวหน้าทัวร์ไทยวันละ 10 หยวนต่อวันต่อคน คูณ จำนวนวัน เช่นไป 6 วันทัวร์ = (10 + 10 + 10 ) x 6 = 180 หยวน

บริษัท โพลสตาร์ทัวร์ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
Address : 827/1 ถ.พระราม 4 (สะพานเหลือง) แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
827/1 Rama 4 (Sapanlueng), Wangmai, Pratumwan, Bangkok 10330 Thailand
E-mail : info@polestartour.co.th
Tel : 02-2165545-9 ,086-3407113
Fax : 02-2145077 ,02-2155187
ID LINE : polestartours
website:http://polestartour.co.th
เข้าชม 23 คน

แสดงความคิดเห็น