เจาะเส้นใหม่สวยที่สุดของจีน ตันปาหุบเขาแห่งสาวงาม

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดของ เจาะเส้นใหม่สวยที่สุดของจีน ตันปาหุบเขาแห่งสาวงาม

32,900 บาท

ขาย

เจาะเส้นใหม่สวยที่สุดของจีน ตันปาหุบเขาแห่งสาวงาม


เจาะเส้นใหม่สวยที่สุดของจีน ตันปาหุบเขาแห่งสาวงาม 32,900.-
วันเดินทาง 11 , 12 เมษายน 2561 ( 6 วัน 5 คืน ) โดย TG

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – เฉิงตู – ถนนคนเดินชุนซีลู่ – โชว์เปลี่ยนหน้ากาก 素旺那普密国际机场 - 成都 - 春熙路 - 变脸秀
วันที่สอง เฉิงตู – อุทยานภูเขาสี่ดรุณี – ฉางผิงโกว 成都 - 四姑娘山 - 长坪沟
วันที่สาม ซวงเฉียวโกว – ตันปา – หมู่บ้านชนเผ่าทิเบตเจี่ยจวี 双桥沟 - 丹巴 - 甲居藏寨
วันที่สี่ ตันปา – หมู่บ้านชนเผ่าทิเบตจงลู่ – เฉิงตู 丹巴 - 中路藏寨 - 成都
วันที่ห้า ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า – เมืองโบราณหวงหลงซี – ถนนโบราณควันไจ่เซี่ยงจื่อ 熊猫基地 - 黄龙溪古镇 - 宽窄巷子
วันที่หก พิพิธภัณฑ์อาหารเสฉวน – กรุงเทพฯ 川菜博物馆 - 曼谷


อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักกับ
เด็ก 1 ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
(ใช้เตียงเสริม) เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
(ไม่ใช้เตียงเสริม) พักเดี่ยว
11 , 12 เม.ย.61 32,900 32,900 31,900 30,900 4,500
อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดแบบหมู่คณะ , ค่าภาษีสนามบินไทย+จีน
2. ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุไว้ในรายการ ( 2 ท่านต่อ1 ห้อง)
3. รายการทัวร์นี้ค่าวีซ่าจีนยื่นแบบหมู่คณะ (ถ้าลูกทัวร์มีวีซ่าแล้วจะทำการหักคืนให้ท่านละ 1,000 บาท )
หากท่านต้องการยื่นวีซ่าเดี่ยว ต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายท่านละ 500 บาท
4. ค่ารถ , ค่าอาหาร+ เครื่องดื่ม , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
5. ระหว่างการเดินทาง ค่าประกันกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ วงเงินประกันไม่เกิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุไม่เกิน 500,000 บาท (ขึ้นกับอายุผู้เดินทางต้องมีใบรับรองแพทย์พร้อมใบเสร็จค่ารักษาระบุชื่อตามหนังสือเดินทางจากท้องที่ที่เกิดอุบัติเหตุจริงทุกกรณี)Polestar Tour & Tranding Co., Ltd.

บริษัท โพลสตาร์ทัวร์ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด

Address : 827/1 ถ.พระราม 4 (สะพานเหลือง) แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

827/1 Rama 4 (Sapanlueng), Wangmai, Pratumwan, Bangkok 10330 Thailand

E-mail : info@polestartour.co.th

Tel : 02-2165545-9 ,086-3407113

Fax : 02-2145077 ,02-2155187

ID LINE : polestartours

website:http://polestartour.co.th
เข้าชม 24 คน

แสดงความคิดเห็น